Dedičná štôlňa Breuner

Dedičná štôlňa Breuner bola hlavným otvárkovým, dopravným, vetracím a odvodňovacím dielom západného revíru. Založená bola v 40. rokoch 19. stor. Jej ústie sa nachádza asi 630 m n. m. a je opravené. Dĺžka štôlne Breuner s krídlovými chodbami dosahovala takmer 4000 m.

Dedičná štôlňa - úlohou tejto štôlne je odvádzanie podzemných vôd z vyššie položených banských polí, prípadne celých rudných revírov. Pomenovanie dedičná súviselo s dlhou dobou razby takejto štôlne, pri ktorej sa vystriedalo niekoľko generácií baníkov.

Autor fotografií: Miloš Greisel


Banské diela

Obec

1 2

Spoločenský život obce

Cirkevný život obce