ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hroncova 13, 041  70  Košice

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
OU-KS-OSZP-2022/015762-002
Vybavuje/linka
Ing. Ploščicová/6004224
K​o​š​i​c​e​
25. 10. 2022
Vec
„Zlatá Idka – Zvýšenie kapacity ČOV“, „Zlatá Idka – Rozšírenie kanalizácie pre časť Vieska“, „Zlatá Idka – Rozšírenie kanalizácie pre časť Hutná“ - oznámenie o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania
Obec Zlatá Idka, zastúpená starostom podala listom doručeným dňa 28. 09. 2022 na tunajšom úrade návrh na vydanie povolenia na uskutočnenie súboru vodných stavieb: „Zlatá Idka – Zvýšenie kapacity ČOV“, „Zlatá Idka – Rozšírenie kanalizácie pre časť Vieska“, „Zlatá Idka – Rozšírenie kanalizácie pre časť Hutná“ a povolenia na vypúšťanie odpadových vôd prečistených v ČOV do povrchových vôd vodného toku Ida. Stavba sa bude realizovať prevažne na pozemkoch v k. ú. Zlatá Idka a čiastočne v k. ú. Poproč (na parcelách č. 2450, č. 2438/2, č. 2438/3 - kanalizácia v časti Hutná). Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon ) v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, oznamuje podľa § 61 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a podľa § 73 ods. 5 vodného zákona začatie vodoprávneho konania a nariaďuje k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie na deň 28. 11. 2022 (pondelok) o 9.30 h so stretnutím pozvaných na Okresnom úrade Košice – okolie, odbore starostlivosti o životné prostredie, č. d. 214. Súčasne Okresný úrad Košice – okolie, OSŽP oznamuje, že v súlade s ustan. § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov upúšťa od miestneho zisťovania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska. Do podkladov návrhu je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Okresnom úrade Košice – okolie, odbore starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, Košice a pri ústnom pojednávaní. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány, inak sa má za to, že s vydaním povolenia z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.
Ing. Martina Ploščicová
pverená zastupovaním vedúcej odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​5​5​6​0​0​4​2​2​4​
E-mail
o​s​z​p​.​k​s​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k číslu OU-KS-OSZP-2022/015762-002
Obec Zlatá Idka, Zlatá Idka, 044 61 Zlatá Idka Obec Hýľov, Hýľov 21, 044 12 Hýľov Obec Poproč, Školská 632/2, 044 24 Poproč Enviroline, s.r.o., Košice, Ing. Ladislav Hnidiak, Svätoplukova 37, 040 01 Košice 1 Slovenský vodohospodársky podnik š. p. , odštepný závod Košice, Povodie Hornádu, Ďumbierska 14, 041 59 Košice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Východ, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 1 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov, Podzámok 166/28, 044 23 Jasov Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice-Staré Mesto Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice-Staré Mesto Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná, 040 01 Košice 1 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice 11 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach-okolie, Rožňavská 610/25, 045 01 Moldava nad Bodvou SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto Okresný úrad Košice-okolie, Pozemkový a lesný odbor, Hroncova 0/13, 041 70 Košice 1 Okresný úrad Košice-okolie, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 0/13, 041 70 Košice 1