ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hroncova 13, 041  70  Košice

Obec Zlatá Idka
Zlatá Idka 
044  61  Zlatá Idka
Slovenská republika
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
OU-KS-OSZP-2022/015762-003
Vybavuje/linka
Ing. Ploščicová/6004224
K​o​š​i​c​e​
25. 10. 2022
Vec
„Zlatá Idka – Zvýšenie kapacity ČOV“, „Zlatá Idka – Rozšírenie kanalizácie pre časť Vieska“, „Zlatá Idka – Rozšírenie kanalizácie pre časť Hutná“ - oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou
O Z N Á M E N I E o začatí vodoprávneho konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 73 ods. 6 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov v e r e j n o u v y h l á š k o u . Na základe žiadosti obce Zlatá Idka, zastúpenej starostom, podanej na Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 28. 09. 2022 bolo začaté vodoprávne konanie vo veci vydania povolenia na uskutočnenie súboru vodných stavieb: „Zlatá Idka – Zvýšenie kapacity ČOV“, „Zlatá Idka – Rozšírenie kanalizácie pre časť Vieska“, „Zlatá Idka – Rozšírenie kanalizácie pre časť Hutná“ a povolenia na vypúšťanie odpadových vôd prečistených v ČOV do povrchových vôd vodného toku Ida. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a podľa § 73 ods. 5 vodného zákona oznamuje začatie vodoprávneho konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na deň 28. 11. 2022 (pondelok) o 9.30 h so stretnutím pozvaných na Okresnom úrade Košice – okolie, odbore starostlivosti o životné prostredie, č. d. 214. Do podkladov návrhu je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Okresnom úrade Košice – okolie, odbore starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, Košice a pri ústnom pojednávaní. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány, inak sa má za to, že s vydaním povolenia z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať. Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce spolu so situačným výkresom stavby. Po ukončení vývesnej lehoty žiadame potvrdené oznámenie vrátiť na tunajší úrad. Vyvesené dňa: Pečiatka, podpis: Zvesené dňa: Pečiatka, podpis:
Ing. Martina Ploščicová
poverená zastupovaním vedúcej odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​5​5​6​0​0​4​2​2​4​
E-mail
o​s​z​p​.​k​s​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​