Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2023

 05.01.2023

Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2022

 05.01.2023

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2020 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2023 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. 

Povinnosť podať priznanie je povinný:

  • daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2022 (kúpou, darovaním) a zmena vlastníctva je zapísana v Katastri nehnuteľností k 1.1.2023
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2022,
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodutie v roku 2022,
  • daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2022 a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Zároveň žiadame občanov (študenti, pracujúci mimo miesta trvalého pobytu), aby doniesli  na OcÚ do 31.1.2023 potrebné doklady v prípade, že sa v mieste trvalého pobytu nezdržiavajú celkovo 90 a viac dní pre vyrubenie poplatku za komunálny odpad.

Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam a ohláseniu poplatkovej povinnosti za komunálny odpad spolu s návodom na vyplnenie tlačiva si môžete stiahnuť tu 

https://www.obeczlataidka.sk//files/2021-01-05-124819-2019_01_02_124955_Priznanie_k_dani_z_nehnute__nosti___tla__ivo.pdf

https://www.obeczlataidka.sk//files/2021-01-05-124849-2019_01_02_124736_Poucenie_na_vyplnenie_priznania_k_dani_z_nehnute__nosti.pdf

https://www.obeczlataidka.sk//files/2021-01-05-124925-2020_01_02_151530_Ohl__senie_k_vzniku_z__niku_poplatkovej_povinnosti.pdf


1 2 ... 17