Obec Zlatá Idka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zápisnica z OZ 5.6.2019

 12.06.2019

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka
Zápisnica
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka, konaného v mimoriadnom termíne dňa 5. júna 2019 o 18:00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu Zlatá Idka, Zlatá Idka 159, sála KD
Prítomní poslanci OZ: Mgr. Patrik Jokeľ, Ing. Dávid Molnár, Ing. Roland Filčák, Slávka Rusnáková, Ing. Peter Novák
Ďalší prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Roman Beličák, ktorý privítal poslancov OZ ako aj prítomnú verejnosť. Konštatoval uznášaniaschopnosť OZ a predniesol návrh programu rokovania v súlade s pozvánkou na toto zasadnutie.
1. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa navrhol starosta Mgr. Patrika Jokeľa a ako overovateľov zápisnice navrhol Ing. Dávida Molnára a Ing. Rolanda Filčáka.
Bol prednesený návrh uznesenia, ktorým obecné zastupiteľstvo schvaľuje za zapisovateľa Mgr. Patrika Jokeľa a ako overovateľov zápisnice Ing. Dávida Molnára a Ing. Rolanda Filčáka.
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
2. Schválenie programu rokovania
V rámci tohto bodu programu starosta obce predniesol návrh programu v súlade s pozvánkou na toto zasadnutie.
Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým sa schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva v pôvodnom znení.
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
3. Kontrola plnenia uznesení
V rámci tohto bodu programu starosta informoval o prijatých uzneseniach na zasadnutí zo dňa 15.03.2019, ktoré boli štandardným spôsobom zverejnené a nadobudli platnosť a účinnosť. Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka starostom obce.
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
4. Správa hlavného kontrolóra obce
V rámci tohto bodu programu starosta obce udelil slovo kontrolórke obce JUDr. Svetlane Pavlíkovej, PhD.
Kontrolórka: Z mojej doterajšej činnosti som začala pracovať na odbornom stanovisku hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018. Pripravila som návrh plánu kontrolnej činnosti. Všetky tieto dokumenty budú zverejnené 15 dní pred konaním obecného zastupiteľstva dňa 21.06.2019. Ďalej som si vyžiadala od zamestnankyne obce jednotlivé podklady k záverečnému účtu, takisto kolektívnu zmluvu a spôsoby výberu daní a poplatkov. Čiže na to sa bude zameriavať moja činnosť. V návrhu kontrolnej činnosti by som chcela skontrolovať vyúčtovanie volieb, keďže tohto roku ich prebehlo dostatok.
Následne bol prednesený návrh na uznesenie, ktorým obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce.
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
5. Predaj obecného majetku – budova bývalých potravín a okolité pozemky
V rámci tohto bodu programu starosta obce informoval o zverejnení zámeru predaja predmetných nehnuteľností, ktorý bol uverejnený od 30.04.2019 po dnešný deň. Nikto voči predaju nevzniesol námietky.
Mgr. Jokeľ: Myslím, že k tomu už bolo povedané všetko, takže neviem či má ešte niekto nejaký príspevok do diskusie alebo môžeme prejsť k hlasovaniu.
Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj obecného majetku pozostávajúceho z budovy so súp. Č. 76, nachádzajúcej sa na pozemku s parc. č. 340, a pozemkov s parc. č. 340, 340/1, 341/3, 341/4 a 341/5, k. ú. Zlatá Idka, pánu Stanislavovi Čapovi za kúpnu cenu vo výške 40.000,- eur, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Hlasovanie: Za: 4 Proti: 0 Zdržalo sa: 1 (Novák)
Uznesenie bolo prijaté.
6. Predaj obecného pozemku – parc. č. 264/1
V rámci tohto bodu programu starosta obce informoval o zverejnení zámeru predaja predmetného pozemku, ktorý bol zverejnený od 24.04.2019 do dnešného dňa. Nikto voči predaju nevzniesol námietky.
Slávka Rusnáková: Máme tam k tomu aj podpisy od susedov, že s tým súhlasia, keďže tam je studňa?
Starosta: Ja som sa s nimi rozprával a nemali s tým problém.
Slávka Rusnáková: Máme to písomne?
Starosta: Nie, ale zriadi sa tam to vecné bremeno, zriaďujeme ho my ešte predtým, než pozemok predáme. Oboznámení sú a nikto s tým nemá problém.
Slávka Rusnáková: Len aby potom nebol problém.
Následne bol prednesený návrh na uznesenie, ktorým obecné zastupiteľstvo podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj obecného pozemku s parc. č. 264/1, k. ú. Zlatá Idka, pánu Viktorovi Opavskému s podmienkou zriadenia vecného bremena spočívajúceho v práve čerpať vodu zo studne nachádzajúcej sa na predmetnom pozemku vlastníkmi okolitých nehnuteľností (p. Pokora, p. Hurajová), za kúpnu cenu vo výške 25,- eur/m2, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
7. Zámer predaja obecného majetku – parc. č. 645, 646, 647/1, 647/4, 666/2, 1174
V rámci tohto bodu programu starosta obce informoval o opätovnej žiadosti spoločnosti NOAD s.r.o. o odkúpenie obecných pozemkov. V žiadosti je uvedené, že na parcelách sa vybudujú športoviská. Cena je navrhnutá na 5,34 eur/m2. K tomu by som povedal toľko, že je to mimo zastavaného územia, obec tam nebude vydávať stavebné povolenia a bude to slúžiť ako športoviská aj pre širokú verejnosť.
Mgr. Jokeľ: Ja k tomu už len toľko, že zotrvávam na svojom pôvodnom stanovisku bez toho, aby to malo mať vplyv na našu ďalšiu spoluprácu.
Ing. Filčák: A ten názor je aký?
Mgr. Jokeľ: Taký aký som mal predtým, to znamená, že nebudem hlasovať za. Myslím si, že najmä z pohľadu ceny ten predaj pre obec nie je výhodný, takže to je ten hlavný dôvod.
p. Dianovský: Existuje k tomu znalecký posudok?
Starosta: Znalecký posudok je vypracovaný, je tam cena za celok 58 eur. Treba povedať, že sú tam trvalé lesné porasty.
MVDr. Magura: To sú tie kurty, ktoré sú tam hore? Keď sa to bude využívať v rámci športoviska a na nájomno-zárobkovú činnosť, tak tam trebalo tú cenu fakt upraviť.
p. Dianovský: Jedna vec je to, a ďalšia je tá, že vy sa veľmi rýchlo zbavujete majetku. Obec je povinná sa o svoj majetok starať a zveľaďovať ho a vlastne aj podnikať s týmto majetkom, nie predávať. To je základné poslanie obecného zastupiteľstva.
Viera Filčáková: Ja som sa chcela spýtať, že aký majetok obci ešte zostáva. Lebo obec bez majetku už nie je obec.
Starosta: Treba pozerať aj na to, že tam idú postaviť ten areál a stále to slúžilo Hutným stavbám. Ja mám aj taký zámer, že to dáme do kúpnej zmluvy, že tam budú tie športoviská pre širokú verejnosť, pre občanov Zlatej Idky. Nebudú stavať na tých parcelách.
MVDr. Magura: Tak im to dajme do prenájmu.
Starosta: Navrhoval som prenájom, ale oni s tým nesúhlasia.
MVDr. Magura: No tak im to nepredajme. Oni prídu na to, že to potrebujú. Dostane to do prenájmu niekto z ľudí, ktorý tam postaví niečo alebo obec tam niečo postaví.
Starosta: Majetok obce predávajú poslanci, rozhodujú sa oni a každý máme svoj názor.
MVDr. Magura: My sme tiež vyjadrili len názor, nič viac.
Viera Filčáková: A ešte som sa chcela spýtať, pretože pre mňa bolo prekvapením, že tá cesta nie je obecná. Kto ju vlastní?
Starosta: Dnes ešte nejdeme schvaľovať predaj. Bude zverejnený zámer a následne sa k tomu môže ktokoľvek písomne vyjadriť.
Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja obecného majetku pozostávajúceho z pozemkov s parc. č. 645, 646, 647/1, 647/4, 666/2 a 1174, k. ú. Zlatá Idka, spoločnosti NOAD s.r.o. za kúpnu cenu vo výške 5,34 eur/m2.
Hlasovanie: Za: 3 (Filčák, Molnár, Rusnáková) Proti: 2 (Jokeľ, Novák) Zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
8. Zámer predaja obecného majetku – parc. č. 1168/1, 284/1, 286/2, 972
V rámci tohto bodu programu starosta obce informoval o opätovnej žiadosti spoločnosti NOAD s.r.o. o odkúpenie obecných pozemkov za účelom vybudovania parkoviska a rozšírenia rekreačného zariadenia. Cena za m2 je tam ponúkaná 10 eur s tým že by tam bolo zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu k ostatným parcelám. Spoločnosť NOAD s.r.o. má cestu v prenájme od premonštrátov z Jasova, cesta nie je obecná. Taktiež je tam cesta patriaca Štátnym lesom, tam sa prakticky ide cez tri katastre.
p. Dianovský: No vidíte, premonštráti to nepredali ale prenajali. A oni majú majetku dosť.
Viera Filčáková: Čiže sme odrezaní. Podľa toho ako to tam oni píšu v tých svojich zámeroch, my ako Hutné v podstate ani neexistujeme.
Starosta: My ale nejdeme predávať cestu. A rovnako platí, aj v tomto prípade sa zverejní zámer a každý sa k tomu písomne môže vyjadriť.
p. Dianovský: Ocenenie dal robiť kto? Vy alebo kupujúci.
Starosta: Ocenenie dali robiť oni ale vzhľadom na to, že je tam ochranné pásmo a vysoké napätie, cena by vyššia nebola.
p. Dianovský: Tam hore (Hutné stavby) nie je vysoké napätie.
Ing. Filčák: Tam hore je vysoké napätie v zemi, kde sú dva prúdy cez tie pozemky. Je tam tiež ochranné pásmo potoka, ochranné pásmo lesa a ochranné pásmo sedačkovej lanovky. Kvôli tomu vyšla cena v znaleckom posudku za celok na 58 eur. Stavať sa tam nemôže, môžu tam byť len tie ihriská.
Mgr. Jokeľ: K tomuto bodu len jedna vec. Obávam sa trochu toho, že keď tam budú stavať to parkovisko a tú cestu chcú presunúť na druhú stranu, tak či v tom prechodnom období výstavby nebude problém s tým, aby tadiaľ ľudia vedeli prejsť.
Starosta: Najprv tam my zriadime vecné bremeno a až potom sa bude prevádzať vlastníctvo.
Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja obecného majetku pozostávajúceho z pozemkov s parc. č. 1168/1, 284/1, 286/2 a 972, k. ú. Zlatá Idka, spoločnosti NOAD s.r.o. za kúpnu cenu vo výške 10,- eur/m2.
Hlasovanie: Za: 3 (Filčák, Molnár, Rusnáková) Proti: 2 (Jokeľ, Novák) Zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
9. Prejednanie žiadosti prof. Koštiala, CSc. o odkúpenie obecného pozemku
V rámci tohto bodu programu starosta obce informoval o doručenej žiadosti prof. Koštiala, CSc., ktorý má záujem o odkúpenie obecného pozemku s parc. č. 974/2. Jedna sa o cestu, ktorá sa v predošlom volebnom období predávala Štátnym lesom a toto je jej pokračovanie.
Mgr. Jokeľ: Bolo síce obdobie, kedy sme mali často na programe predaje pozemkov, myslím si, že treba vyslať signál, že to teraz nebude pravidlom.
Ing. Filčák: Trebalo by sa tam ísť pozrieť. To bude asi najlepšie.
Následne bolo udelené slovo prof. Koštialovi, CSc., ktorý prezentoval svoj zámer s uvedeným pozemkom.
Po diskusii bol prednesený návrh uznesenia, ktorým obecné zastupiteľstvo odkladá prejednanie žiadosti prof. Koštiala, CSc. Do času vykonania fyzickej obhliadky predmetného pozemku.
Hlasovanie: Za: 3 (Jokeľ, Novák, Rusnáková) Proti: 0 Zdržalo sa: 2 (Filčák, Molnár)
Uznesenie bolo prijaté.
10. Obecná zastávka v časti Koncuveske
Starosta: Ako ste si určite všetci všimli, v časti Koncuveske bola vybudovaná autobusová zastávka, ktorá ale nebola postavená na obecnom pozemku. Dve tretiny sú postavené na súkromnom pozemku. Majiteľ tohto pozemku súhlasí s tým, že nám odpredá časť pozemku, ale v minimálnej výmere 300 m2. Ďalšia možnosť je odkúpenie celého pozemku. Výška ceny je 10 eur/m2. Tiež je tam pásmo vysokého napätia. Predaj tohto pozemku vlastník tiež podmieňuje tým, že mu odpredáme obecný pozemok vo výmere 38 m2, na ktorom mám pred domov vybudovaný nájazd do garáže, a to za rovnakú cenu 10 eur/m2. Následne je nám ochotný predať ten pozemok pod zastávkou.
Ing. Filčák: Ja by som bol za kúpu celého pozemku. Je pre nás potrebný.
Mgr. Jokeľ: Keďže tam má byť zriadený priestor na dočasné uskladňovanie komunálneho odpadu, iné riešenie asi neostáva.
11. Rôzne
V rámci tohto bodu programu starosta obce informoval o doručení petície za zriadenie autobusovej zastávky k domu so súp. č. 3. Pod petíciu sa podpísalo 37 ľudí.
Mgr. Jokeľ: Ktorý subjekt dáva súhlas k zriadeniu zastávky?
Starosta: Obec dáva len žiadosť. Je tam potrebné vyjadrenie dopravného inšpektorátu, správy ciest...
Ing. Molnár: Taktiež od KSK a od eurobus-u.
Kontrolórka: Je tam na to priestor?
Ing. Filčák: Zastávka bude stáť na obecnom pozemku?
Starosta: Smerom do obce by zastávka stála v priestore, ktorý upravil p. Fragner.
Martina Idésová: Bolo by možné aj v časti Veske také niečo? Nám by to tiež pomohlo.
Starosta: Môžeme sa takisto informovať.
Mgr. Jokeľ: Ja si myslím, že sa to nestretne s pochopením na niektorom z tých subjektov, keďže tam budú relatívne blízko pri sebe tie zastávky a takisto môžu začať pribúdať takéto žiadosti.
Starosta: Ďalšou vecou je, že bolo uskutočnené vŕtanie studne na futbalovom ihrisku, robil som si predtým prieskum trhu, boli poskytnuté tri cenové ponuky, avšak vzhľadom na to, že schôdza bola opakovane presunutá, nebol udelený súhlas OZ pred realizáciou studne. Hĺbka bola 35 metrov, vodný stĺpec je do 18 metrov a cena bola 3258 eur. Ďalší postup je taký, že sa kúpi šachta.
Ing. Filčák: Už keď sa tam bude kopať, bol by som za natiahnutie jednej vetvy medzi striedačky. Ak by sa do budúcna robilo ihrisko, čo je možné, tak aby sme tam mali vodu a vedeli zavlažovať.
Ing. Molnár: Tá voda tam bude pitná?
Starosta: Je to pitná voda.
Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým obecné zastupiteľstvo udeľuje súhlas s realizáciou studne v areáli futbalového ihriska a s úhradou faktúry za práce vykonané spoločnosťou JURLA VRT, s. r. o. pri vŕtaní studne.
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
Starosta: Posledným bodom z mojej strany je určenie termínu dňa obce. Ja by som mal takú predstavu, že by sa to konalo v sobotu 13.7., zrealizovať súťaž vo varení gulášu, kde by obec poskytla každému družstvu 30 eur s tým, že minimálne množstvo by bolo 15-20 litrov gulášu.
Mgr. Jokeľ: Dávid navrhoval termín 20.7. a myslím, že ten je vhodný pre každého.
Ing. Molnár: Keďže plánujeme v auguste zorganizovať ako hasiči vatru pri výročí SNP, a tak bude vhodnejšie zvoliť pre deň obce júlový termín.
Starosta: Navrhoval by som tiež, aby sa tam podávalo iba pivo a kofola a ostatné by sme neriešili. Kto chce, prinesie si vlastné. Deti by si tiež mohli zahrať futbal. Hasiči by tiež mohli urobiť deťom penu.
Mgr. Jokeľ: V minulosti tiež zvykli byť tie atrakcie pre deti.
Ing. Filčák: S tými atrakciami je to tak, že my sa musíme prispôsobiť im. Ale viem to zistiť, mám kontakt. Každý rok tiež boli súťaže, takže bude potrebné kúpiť ceny do súťaží.
Starosta: Na ďalšej schôdzi 21.6. sa ešte dohodneme podrobnejšie. Zatiaľ sme dohodnutí na termíne, ktorý bude 20.7.2019.
Starosta: Dnes bol na úrade pán, ktorý obci poskytol ponuku na merače rýchlosti v obci. Cenovo to vychádza na 1.900 eur s tým, že to zaznamenáva viaceré údaje.
12. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 19:05 hod.
Vyhotovil: Mgr. Patrik Jokeľ
Overovatelia: Ing. Dávid Molnár
Ing. Roland Filčák

1 2 3 4 5 6