Obec Zlatá Idka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Uznesenia z OZ 5.6.2019

 12.06.2019

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 
Uznesenia 
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka konaného v mimoriadnom termíne 
dňa 05.06.2019 
Číslo 
20 Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
21 Schválenie programu rokovania 
22 Kontrola plnenia uznesení 
23 Správa hlavného kontrolóra obce 
24 Predaj obecného majetku – budova bývalých potravín a okolité pozemky 
25 Predaj obecného majetku – parc. č. 264/1 
26 Zámer predaja obecného majetku – parc. č. 645, 646, 647, 666/2, 1174 
27 Zámer predaja obecného majetku – parc. č. 1168/1, 284/1, 286/2, 972 
28 Prejednanie žiadosti prof. Koštiala, CSc. o odkúpenie obecného pozemku 
29 Studňa na futbalovom ihrisku 
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 
U z n e s e n i e 
Z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 5. júna 2019 
číslo: 20/2019 
Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 
schvaľuje 
za zapisovateľa zápisnice Mgr. Patrika Jokeľa a za overovateľov zápisnice Ing. Dávida 
Molnára a Ing. Rolanda Filčáka. 
Roman Beličák 
 starosta obce 
Podpísal dňa: 11.06.2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 
U z n e s e n i e 
Z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 5. júna 2019 
číslo: 21/2019 
Schválenie programu rokovania 
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 
schvaľuje 
program V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka v pôvodnom znení. 
Roman Beličák 
 starosta obce 
Podpísal dňa: 11.06.2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 
U z n e s e n i e 
Z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 5. júna 2019 
číslo: 22/2019 
Kontrola plnenia uznesení 
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 
berie na vedomie 
informáciu o plnení prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka starostom 
obce. 
Roman Beličák 
 starosta obce 
Podpísal dňa: 11.06.2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 
U z n e s e n i e 
Z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 5. júna 2019 
číslo: 23/2019 
Správa hlavného kontrolóra obce 
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 
berie na vedomie 
správu hlavného kontrolóra obce Zlatá Idka. 
Roman Beličák 
 starosta obce 
Podpísal dňa: 11.06.2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 
U z n e s e n i e 
Z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 5. júna 2019 
číslo: 24/2019 
Predaj obecného majetku – budova bývalých potravín a okolité pozemky 
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 
schvaľuje 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov predaj obecného majetku pozostávajúceho z budovy so súp. Č. 76, nachádzajúcej 
sa na pozemku s parc. č. 340, a pozemkov s parc. č. 340, 340/1, 341/3, 341/4 a 341/5, k. ú. 
Zlatá Idka, pánu Stanislavovi Čapovi za kúpnu cenu vo výške 40.000,- eur, a to z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. 
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že kupujúci má záujem na predmetných nehnuteľnostiach vybudovať zariadenie 
poskytujúce verejnoprospešné a spoločenské služby pre obyvateľov obce ako aj jej návštevníkov. Podľa zámeru 
prezentovaného kupujúcim má byť súčasťou objektu reštaurácia, wellness, bowling a potraviny. Zariadenie má 
zároveň poskytovať ubytovacie služby spolu s možnosťou parkovania pre hostí. 
Roman Beličák 
 starosta obce 
Podpísal dňa: 11.06.2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 
U z n e s e n i e 
Z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 5. júna 2019 
číslo: 25/2019 
Predaj obecného majetku – parc. č. 264/1 
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 
schvaľuje 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov predaj obecného pozemku s parc. č. 264/1, k. ú. Zlatá Idka, pánu Viktorovi 
Opavskému s podmienkou zriadenia vecného bremena spočívajúceho v práve čerpať vodu zo 
studne nachádzajúcej sa na predmetnom pozemku vlastníkmi okolitých nehnuteľností (p. 
Pokora, p. Hurajová), za kúpnu cenu vo výške 25,- eur/m2, a to z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. 
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že predmetný pozemok bezprostredne prilieha k nehnuteľnosti vo vlastníctve 
kupujúceho, pričom využitie štandardných postupov pri predaji obecného majetku by bolo kontraproduktívne a 
mohlo by viesť k neželaným dôsledkom a sporom. Na uvedenom pozemku sa tiež nachádza zdroj vody, z 
ktorého kupujúci čerpá vodu. 
Roman Beličák 
 starosta obce 
Podpísal dňa: 11.06.2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 
U z n e s e n i e 
Z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 5. júna 2019 
číslo: 26/2019 
Zámer predaja obecného majetku – parc. č. 645, 646, 647/1, 647/4, 666/2, 1174 
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 
schvaľuje 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov zámer predaja obecného majetku pozostávajúceho z pozemkov s parc. č. 645, 646, 
647/1, 647/4, 666/2 a 1174, k. ú. Zlatá Idka, spoločnosti NOAD s.r.o. za kúpnu cenu vo 
výške 5,34 eur/m2. 
Roman Beličák 
 starosta obce 
Podpísal dňa: 11.06.2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 
U z n e s e n i e 
Z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 5. júna 2019 
číslo: 27/2019 
Zámer predaja obecného majetku – parc. č. 1168/1, 284/1, 286/2 a 972 
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 
schvaľuje 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov zámer predaja obecného majetku pozostávajúceho z pozemkov s parc. č. 1168/1, 
284/1, 286/2 a 972, k. ú. Zlatá Idka, spoločnosti NOAD s.r.o. za kúpnu cenu vo výške 10,- 
eur/m2. 
Roman Beličák 
 starosta obce 
Podpísal dňa: 11.06.2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 
U z n e s e n i e 
Z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 5. júna 2019 
číslo: 28/2019 
Prejednanie žiadosti prof. Koštiala, CSc. o odkúpenie obecného pozemku 
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 
odkladá 
prejednanie žiadosti prof. Koštiala, CSc. o odkúpenie obecného pozemku do času vykonania 
fyzickej obhliadky predmetného pozemku. 
Roman Beličák 
 starosta obce 
Podpísal dňa: 11.06.2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 
U z n e s e n i e 
Z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 5. júna 2019 
číslo: 29/2019 
Studňa na futbalovom ihrisku 
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 
udeľuje súhlas 
s realizáciou studne v areáli futbalového ihriska a s úhradou faktúry za práce vykonané 
spoločnosťou JURLA VRT, s. r. o. pri vŕtaní studne. 
Roman Beličák 
 starosta obce 
Podpísal dňa: 11.06.2019 

1 2 3 4