Obec Zlatá Idka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZLATÁ IDKA ZA ROK 2018

 10.06.2019

                                                                                  

                                                                                                            

Záverečný účet
Obce Zlatá IDKA

za rok 2018

predkladá: Roman  Beličák -  starosta obce

stanovisko HK obce Zlatá Idka: JUDr.  Svetlana  Pavlíková

spracovala:        Eva Martinčková

vyvesené:          

zvesené:             


Záverečný účet obce Zlatá Idka za rok 2018 obsahuje:

 1. Rozpočet obce na rok 2018

 1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v celých €

 1. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018 v celých €

 1. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného.

 1. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
  • štátnemu rozpočtu
  • štátnym fondom
  • ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

 1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v celých €

 1. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

 1. Informácie o nákladoch a výnosoch

 1. Výsledok hospodárenia za rok 2018

 1. Návrh uznesenia Obecného zastupiteľstva v Zlatá Idka

Záverečný účet Obce Zlatá Idka  za rok 2018

1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018.

Obec v roku 2018 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.01.2018  uznesením č. 1/19/2018

Rozpočet na rok 2018 nebol upravovaný.

                                     Schválený rozpočet   obce na rok 2018 :

Rozpočet obce v €:                                   

Príjmy celkom

219 120

Výdavky celkom

  217 540

Prebytok rozpočtu

1 580

                              

Príjmové finančné operácie

85 000

Výdavkové finančné operácie

8 600

Prebytok rozpočtu z fin. operácií

76 400

z toho :

Bežné príjmy

210 620

Bežné výdavky

113 540

Prebytok bežného rozpočtu

97 080

    

Kapitálové príjmy

8 500

Kapitálové výdavky

104 000

Schodok kapitálového rozpočtu

95 500


2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v celých €

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

%  plnenia

                   219 120

204 629

93,38

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :         

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

126 030

142 526

113,08

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 80 000 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 93 210 €, čo predstavuje plnenie na 116,51%.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 34 520 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 37 502 €, čo je 108,63 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 23 948 €, dane zo stavieb boli vo výške 13534 € a dane z bytov vo výške 20 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 37 502 €. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností z roku 2018 vo výške 632 €.

c) Daň za psa 

Z rozpočtovaných 810 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 1 037 €, čo predstavuje  128,02 % plnenie. Obec eviduje pohľadávky na dani za psa v roku 2018 vo výške 408 EUR

d) Daň za ubytovaciu kapacitu

      Z rozpočtových 1 200 EUR bol skutočný príjem 863 EUR, čo predstavuje 71,91%.

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 9 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 9 914 €, čo predstavuje 104,35% plnenie. Obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v roku 2018 vo výške 744 EUR.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :                                     

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

3 890

6 088

156,50%

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (pol. 210)

Z rozpočtovaných 1 600 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 2 528 €, čo je 158 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov budov, priestorov a objektov.  Dividendy za akcie od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti neboli vyplácané a schválené VZ Vs. vodar. spoločnosť.

b) Administratívne poplatky (pol. 221)

Z rozpočtovaných 1 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 2 234 €, čo je 148,93 % plnenie.

c) Pokuty a penále (pol. 222)

     Z rozpočtových  0,- EUR v skutočnosti bol príjem 510,- EUR, čo je 510%.

d) Poplatky za stravné, za predaj výrobkov a služieb (pol.223)

      Z rozpočtových 790 EUR bol skutočný príjem 816 EUR, čo je 103,29% plnenie.

e) Úroky z tuzemských účtov (pol. 240)

Z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 0 €, čo je 0 % plnenie. Ide o príjem z úrokov na bežných účtoch.

3) Bežné príjmy – granty a transfery :                                              

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

4 700

3 781

80,44 %

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.

Poskytovateľ  

Suma v €

Účel

Min.dopravy ,výst. a RR SR

0

Dotácia na pren.výkon štát.správy

Kraj. úr. pre cest. dopr. poz. kom.

0

Dotácia na pren.výkon štát.správy

Min. život.prostredia SR

0

Dotácia na pren.výkon štát.spravy

Obvodný úrad Košice

132

Dotácia REGOB

Obvodný úrad Košice 

538

Voľby

Obvodný úrad Košice

23

Dotácia register adries

Dobrovoľná  požiar. ochrana  SR

2 994

Dotácia pre požiarnu ochranu v obci

Úrad práce, soc. vecí a rod.

94

Osobitný príjemca-rodinné prídavky

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové  príjmy :                                          

 a) kapitálové transfery

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

8 500

52 232

614,49

v tom:

Položka 233001

Príjem z predaja pozemkov

                    4 232

5) Príjmové finančné operácie :                    

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

85 000

84 304

99,18

Sú to prostriedky z predchádzajúceho roka.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018 v celých €

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

217 540

201 242

92,50

1) Bežné výdavky :                   

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

                  113 540

125 832

                         110,82

v tom :                                                                                                         v celých €

Funkčná klasifikácia

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

01.1.1. Výkonné a zákon. orgány – obce

71 670

84 605

118,04

01.6.0 Všeobecné  verejné  služby -voľby

700

529

                            75,57

04.5.1 Cestná doprava

0

0

0

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

11 000

14 022

127,47

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

0

0

0

06.4.0 Verejné osvetlenie

5 500

10 457

190,12

08.1.0 Rekreačné a športové služby

4 000

4 000

100,00

03.2.0 Požiarna ochrana

5 500

5  288

96,14

04.1.2 Verejne prospešné práce

0

100

 100

01.1.2 Poplatky banke a úroky z DÚ úveru

1 370

1 035

75,54

01.8.0 Prísp. ZMOS, RUDOHORIE, spol. OcÚ

2 800

3 470

123,92

08.2.0 ZPOZ, KNIŽNICA

11 000

2230

                 20,27

10.7.0  Prídavky na dieťa

95

95,-

Spolu

113 540

125 831

110,82

 1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (pol. 611)             

Z rozpočtovaných 30 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 27 215 €, čo je

90,71 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu a zamestnancov obce (obecný úrad, kontrolór obce.

b) Poistné a príspevok do poisťovní (pol. 620)                       

Z rozpočtovaných  11 500€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 14 115 €,  čo je

 122,73 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd starostu a zamestnancov obce  za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby (pol. 630)                                           

Z rozpočtovaných 44 407  € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 57 934 €, čo je 130,46% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery (pol. 640)                                            

Z rozpočtovaných 8 600 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 8 281 €, čo predstavuje 96,29 % čerpanie. V danej položke sú zahrnuté transfer pre DHZ , rimsko katolícka cirkev a FO TJ Pokrok Zlatá Idka, Spoloč. OcÚ Beniakovce, RUDOHORIE, ZMOS.

e) Splácanie úrokov z úveru(650)

Z rozpočtových 1 370 EUR bolo skutočne čerpané 950 EUR k 31.12.2018, čo predstavuje 69,34%.

2) Kapitálové Výdavky:                              

                              

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

104 000

75 410

72,50

3) Výdavkové finančné operácie:                        

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

8 600

7 236

84,13

4. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného
a sociálneho fondu                           

Rezervný fond                                                             

Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rezervný fond sa vedie sa na samostatnom bankovom účte.

Rezervný fond

Suma v celých €

ZS k 1.1.2018

15 920

Prírastky - z prebytku hospodárenia minulých rokov

 8 369

Úbytky

2 050

KZ k 31.12.2018

22 239

Sociálny fond

 • Spoločný so sídlom vo Valalikoch

5. Finančné usporiadanie vzťahov voči      

 1. štátnemu rozpočtu
 2. štátnym fondom
 3. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

1

Účelové určenie grantu, transferu

2

Suma poskyt. prostr.

v r. 2017

3

Suma  použ. prostriedkov v roku 2017

4

Rozdiel

(stĺ.3
- stĺ.4 )

5

Min.dopravy, výst. a RR

prenesený výkon št.správy

0

0

0

Krajský úr. pre CD a PK

prenesený výkon št. správy

 0

0

0

Okresný úrad

Register adries

23

23

0

Okresný úrad Košice

register obyvateľov

                   132

132

0

Okresný úrad Košice

voľby

538

538

0

B. Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

C. Obec v roku 2018 poskytla z rozpočtu dotáciu v súlade s VZN č. na  rozvoj športu a pre občianske združenia .

Žiadateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

1

Suma poskyt. prostr.

v r. 2018

2

Suma  použ. prostriedkov v roku 2018

3

Rozdiel

(stĺ.2 - stĺ.3 )

4

Dobrovoľný hasičský zbor. Činnosť a nákup mater.

2 050,- EUR

2 050,- EUR

0,-

FO TJ Pokrok. Činnosť a nákup materiálu.

4 000,- EUR

4 000,- EUR

0,-

Rímskokatolícka cirkev Zlatá Idka.

1 000,- EUR

1 000,- EUR

0,-

Centrum voľného času. Činnosť krúžkov našich detí

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v celých €                                   

Vývoj hodnoty majetku a zdrojov jeho krytia za uplynulé roky vyjadrujú nasledovné tabuľky:

A K T Í V A    

Názov

KZ  k  1.1.2018

KZ k 31.12.2018

Neobežný majetok spolu

737 347

783 082

z toho:

Pozemky

154 172

150 068

Stavby

497 065

529 541

Stroje prístr. a zar.

8 214

17 884

Dopravné prostr.

0

0

Drobný dlhodobý hmot. majetok

0

0

Dlhodobý finančný majetok

73 151

73 151

Obstaranie dlhodobého hmot. majetku

4 745

12 438


1 2 3 4 5 6