Obec Zlatá Idka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HK OBCE ZLÁTA IDKA

 07.06.2019

Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo

Dňa 21. júna 2019

                                                                                                             

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

obce Zlatá Idka na II. polrok 2019

 Predkladá:                                                                                           Materiál obsahuje:

JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD.                                                          1. Návrh na uznesenie

Hlavná kontrolórka                                                                              2. Dôvodovú správu

                                                                                                             3. Materiál

Spracovateľ:

Hlavná kontrolórka

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého návrhu hlavnej kontrolórky obce Zlatá Idka

schvaľuje:

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Zlatá Idka na II. polrok 2019.

Dôvodová správa

V súlade s § 18f odsek 1, písmeno b), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.  Návrh plánu bol zverejnený spôsobom obvyklým pred jeho prerokovaním Obecným zastupiteľstvom. Hlavný kontrolór bude pri výkone kontrolnej činnosti postupovať podľa § 18d, § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  a § 20 – 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zlatá Idka na II. polrok 2019

Kontrolná činnosť na II. polrok 2019

Kontrola hospodárenia

Zameranie kontroly: dodržiavanie zákonnosti, rozpočet a hospodárenie s verejnými prostriedkami, účtovníctvo, verejné obstarávanie, vykonávanie finančnej kontroly, pracovnoprávna oblasť, hospodárenie a nakladanie s majetkom

Typ kontroly: pravidelná komplexná kontrola

1. Kontrola bežných príjmov (výber miestnych daní a poplatku), úhrada administratívnych poplatkov, prerozdelenie bežných grantov na voľby do samosprávych orgánov obce, voľby prezidenta SR a voľby do EP.

2.  Kontrola evidencie dohôd o mimopracovnej činnosti

3. Kontrola poskytovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov - infozákon doplnený zákonom č. 340/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z.

4.  Kontrola zúčtovania poskytnutých dotácií v roku 2019.

5. Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020.

6. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve v zmysle § 18f ods. 1 písm. c. Z. č. 369/1990 Zákon o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

7.  Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór   obce dozvedel pri výkone svojej činnosti.

8.  Kontrola bankových operácií, účtovných dokladov zameraná na formálnu a vecnú správnosť dodržiavania a uplatňovania zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole v znení neskorších zmien a doplnkov, kontrola bezhotovostných a hotovostných finančných operácií

9.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za II. polrok 2019.

Ostatná činnosť

1. Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad v súlade s ust. § 18f ods. 1) písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a kontroly vykonané operatívne na základe podnetov a poznatkov získaných pri výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra ako aj iných podnetov k výkonu kontroly.

2. V súlade s ust. § 18f ods. 1) písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypracovanie správ o výsledku ukončených kontrol na zasadnutia obecného zastupiteľstva.

3. V súlade s ust. § 18f ods. 1) písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov a smernicou na oznamovanie inej protispoločenskej činnosti v podmienkach Obce Zlatá Idka.

4. Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v zmysle §18f ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania kontrol. Zmeny vo výkone kontrol môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu kontrolnej činnosti ako aj z dôvodu nutnosti vykonať iné náhodné kontroly.

                                                                                              JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD.

                                                                                                          hlavný kontrolór


1 2 3 4 5 6