Obec Zlatá Idka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

ZÁMER NA PREDAJ POZEMKOV

 07.06.2019

Zverejnenie zámeru predaja obecného majetku

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Zlatá Idka v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí týmto zverejňuje zámer predaja obecného majetku pozostávajúceho z pozemkov s parc. č. 645, 646, 647/1, 647/4, 666/2 a 1174, k. ú. Zlatá Idka

Predmet kúpy:

  • pozemok, parc. č. 645 o výmere 139 m2, pozemok, parc. č. 646 o výmere 1512 m2, pozemok, parc. č. 647/1 o výmere 711 m2, pozemok, parc. č. 647/4 o výmere 881 m2, pozemok, parc. č. 666/2 o výmere 38 m2, pozemok, parc. č. 1174 o výmere 468 m2

Výška kúpnej ceny:

  • 5,34 eur/m2

Osobitný zreteľ

  • Osobitný zreteľ spočíva v tom, že predmetné pozemky bezprostredne priliehajú k nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúceho.
  • Kupujúci má záujem na predmetných pozemkoch obnoviť a vybudovať nové športoviska ,spevnené a obslužné plochy. Všetky uvedene parcely sú mimo zastavaného územia obce Zlatá Idka . Parcely 1174 a 645 slúžia ako prístupová cesta a bude na nich zriadene vecne bremeno voľného prechodu k parcelám a nehnuteľnostiam 644, 643 a 642 .

Kupujúci

  • NOAD s.r.o., so sídlom: Werferova 1/2582, IČO: 46 767 860

Zverejnené na:

  1. úradnej tabuli obce Zlatá Idka
  2. webovom sídle obce Zlatá Idka: https://www.obeczlataidka.sk/

Zverejnené dňa: 07.06.2019                                                                                                                               

    Roman Beličák

                                                                                                                     starosta


1 2 3 4 5 6