Obec Zlatá Idka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

ZÁMER NA PREDAJ POZEMKOV

 07.06.2019

Zverejnenie zámeru predaja obecného majetku

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Zlatá Idka v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí týmto zverejňuje zámer predaja obecného majetku pozostávajúceho z pozemkov s parc. č. 1168/1, 284/1, 286/2 a 972, k. ú. Zlatá Idka

Predmet kúpy:

  • pozemok, parc. č. 1168/1 o výmere 551 m2, pozemok, parc. č. 284/1 o výmere 291 m2, pozemok, parc. č. 286/2 o výmere 1519 m2, pozemok, parc. č. 972 o výmere 242 m2,

Výška kúpnej ceny:

  • 10,-  eur/m2

  • Osobitný zreteľ -Osobitný zreteľ spočíva v tom, že predmetné pozemky bezprostredne priliehajú k nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúceho.

Kupujúci má záujem na predmetných pozemkoch vybudovať, rozšíriť rekonštrukciu lyžiarskeho strediska a výstavbu parkovísk pre širokú verejnosť. Parcely  284/1, 286/2 a 972 sú zaťažene vecným bremenom z dôvodu umiestnenia stĺpov a sietí vysokého napätia a bude na nich a zriadene vecné bremeno voľného prechodu k parcelám a nehnuteľnostiam p.č.738, 739, 740,742, 743, 744, 745, 746 .

Kupujúci

  • NOAD s.r.o., so sídlom: Werferova 1/2582, IČO: 46 767 860

Zverejnené na:

  1. úradnej tabuli obce Zlatá Idka
  2. webovom sídle obce Zlatá Idka: https://www.obeczlataidka.sk/

Zverejnené dňa: 07.06.2019                                                                                                                             

    Roman Beličák

                                                                                                                     starosta


1 2 3 4