ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCH V ROKU 2022

 20.07.2022

OBEC ZLATÁ IDKA

Zlatá Idka 159, 044 61

__________________________________________________

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCH V ROKU 2022

TERMÍN VOLIEB

 Voľby do orgánov samosprávy obce Zlatá Idka  (komunálne voľby) sa uskutočnia na základe zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“) v sobotu 29. októbra 2022 v čase od 7:00 do 20:00 hod. Na úrovni obce sa bude voliť starosta obce Zlatá Idka a poslanci obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka.

 Komunálne voľby sa v tomto roku prvýkrát uskutočnia spolu s voľbami do orgánov samosprávnych krajov (tzv. regionálnymi voľbami) – ako spoločné voľby. Obec Zlatá Idka zverejňuje informácie týkajúce sa primárne volieb do orgánov samosprávy obce  (t. j. nie volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja).

PRÁVO VOLIŤ A BYŤ VOLENÝ

 Právo voliť do orgánov samosprávy Obce Zlatá Idka má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len „obyvateľ obce“), ktorý má trvalý pobyt v obci Zlatá Idka a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

 Za poslanca Obecného  zastupiteľstva v Zlatej Idke môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci Zlatá Idka  a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku. Za starostu obce Zlatá Idka môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci Zlatá Idka a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Stály zoznam voličov zostavuje a vedie obec. Volič si môže v úradných hodinách obecného úradu  overiť, či je zapísaný v stálom zozname, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv.

VOLEBNÉ OBVODY

Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Idke  podľa § 166 ods. 3 volebného zákona uznesením č. 42..zo dňa 19. júna 2022 určilo, že poslanci budú volení v 1 volebnom obvode.

 Pre voľby starostu tvorí obec Zlatá Idka  jeden jednomandátový volebný obvod.

INFORMÁCIE PRE POLITICKÉ STRANY A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTOV

KANDIDÁTNE LISTINY

Každý kandidát na poslanca obecného  zastupiteľstva ako aj kandidát na starostu obce Zlatá Idka musí spĺňať podmienky stanovené volebným zákonom; osobitne poukazujeme na ustanovenia § 164, § 171 - § 174, § 176 - § 179. Kandidát musí mať trvalý pobyt v obci Zlatá Idka.

Náležitosti kandidátnej listiny sú uvedené v § 171 (pre voľby poslancov) a § 176 (pre voľby starostu) volebného zákona. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený. V prípade kandidátnej listiny politickej strany treba pripojiť aj oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka; splnomocnenca si môže určiť aj nezávislý kandidát.

Splnomocnencom politickej strany ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát ani zapisovateľ miestnej volebnej komisie.

Splnomocnencom nezávislého kandidáta nemôže byť kandidát, zapisovateľ mestskej volebnej komisie, splnomocnenec politickej strany ani jeho náhradník.

Vzhľadom na to, že obec Zlatá Idka má ku dňu vyhlásenia volieb 383 obyvateľov, súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta (t. j. nie kandidáta nominovaného politickou stranou) je aj podpisová listina minimálne 40  voličov s trvalým pobytom v obci Zlatá Idka  podporujúcimi jeho kandidatúru. Jednou podpisovou listinou možno podporiť len jedného kandidáta.

Volič však môže svojím podpisom vyjadriť podporu aj niekoľkým kandidátom na ich samostatných podpisových listinách. Vzory kandidátnych listín a príloh ku kandidátnym listinám sú zverejnené na príslušnej webovej stránke Ministerstva vnútra SR. 

Upozornenie na niektoré dôležité legislatívne zmeny:

  • Na kandidátnej listine sa musí uviesť aj pohlavie kandidáta.
  • Na kandidátnej listine sa uvádza zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky.

Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva môže kandidovať aj na starostu obce.

Ak nezávislý kandidát kandiduje súčasne na poslanca obecného zastupiteľstva a tiež na funkciu starostu obce (primátora mesta), môže mať spoločnú podpisovú listinu, z ktorej však musí byť zrejmé, že kandiduje do oboch orgánov obce (mesta). Originál spoločnej podpisovej listiny priloží len k jednej kandidátnej listine a k druhej kandidátnej listine je postačujúce priložiť fotokópiu spoločnej podpisovej listiny.

ODOVZDÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN

Kandidátnu listinu treba doručiť v listinnej forme zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, a to do 30. augusta 2022 (60 dní predo dňom konania komunálnych volieb). Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnenec a nezávislý kandidát pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Spolu s kandidátnou listinou odporúčame splnomocnencovi a nezávislému kandidátovi doručiť aj vyplnený kontaktný formulár (s uvedením emailového a telefonického kontaktu) za účelom rýchlej a efektívnej komunikácie medzi miestnou volebnou komisiou a jej zapisovateľom na jednej strane a splnomocnencom resp. nezávislým kandidátom na druhej strane. Doručenie kontaktného formuláru s vyplnenými údajmi v žiadnom prípade nemôže nahradiť chýbajúce náležitosti kandidátnej listiny!

Rovnako odporúčame doručiť aj osobitný písomný súhlas kandidátov so zverejnením ich niektorých údajov uvedených na kandidátnej listine za účelom ich možného bezodkladného zverejnenia na webovej stránke obce Zlatá Idka ešte pred samotnou registráciou kandidátnych listín (t. j. nad rámec volebného zákona), prípadne za účelom poskytnutia kontaktných údajov médiám. Ak kandidát svoj písomný súhlas neudelí, údaje o jeho osobe sa zverejnia až v rámci zoznamu zaregistrovaných kandidátov v súlade § 173 ods. 2 a § 178 ods. 2 volebného zákona. .Doručenie súhlasu s vyplnenými údajmi v žiadnom prípade nemôže nahradiť chýbajúce náležitosti kandidátnej listiny!

Termín a presný čas odovzdania kandidátnych listín odporúčame vopred dohodnúť emailom alebo telefonicky so zapisovateľom miestnej volebnej komisie, keďže zapisovateľ nemusí byť stále prítomný priamo v kancelárii.

Podrobnejší časový harmonogram pre účely odovzdania kandidátnych listín počas posledných pracovných dní (od 22. do 30. augusta 2022) bude vopred zverejnený.

VOLEBNÁ KAMPAŇ

Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (10. 6. 2022) a končí 48 hodín predo dňom konania volieb (27. 10. 2022 o 7:00 hod.).

Podrobnejšie informácie o volebnej kampani sú zverejnené na príslušnej webovej stránke Ministerstva vnútra SR.

Obec Zlatá Idka ani miestna volebná komisia nemajú kompetenciu rozhodovať vo veciach porušenia zákonných pravidiel o volebnej kampani. Príslušné správne delikty a priestupky patria do pôsobnosti Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, Ministerstva vnútra SR prípadne okresného úradu (§ 19 a § 20 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani).

MIESTNA VOLEBNÁ KOMISIA 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O MESTNEJ VOLEBNEJ KOMISII

Miestna volebná komisia sa zriaďuje na celé volebné obdobie.

Miestna volebná komisia

  1. preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii kandidátov,
  2. dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
  3. vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode a zápisnicu o výsledku volieb v meste,
  4. uverejňuje výsledky volieb v obci
  5. vydáva zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení,
  6. odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obce

 DELEGOVANIE ČLENOV A NÁHRADNÍKOV

Podľa § 169 v spojitosti s § 17 a § 18 volebného zákona do mestskej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva, jedného člena a jedného náhradníka. Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku a je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Členom miestnej volebnej komisie nesmie byť kandidát na primátora mesta ani kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje náležitosti uvedené v § 169 ods. 2 volebného zákona. Vzor oznámenia o delegovaní člena a náhradníka volebnej komisie je zverejnený na príslušnej webovej stránke Ministerstva vnútra SR .

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote do 30. 8. 2022. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno urobiť v listinnej forme alebo elektronicky na emailovú adresu zlataidka@zlataidka.sk. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

ZASADNUTIA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Predpokladaný termín prvého zasadnutia miestnej volebnej komisie je v intervale

2. - 7. 9. 2022.

Na prvom zasadnutí miestnej volebnej komisie členovia komisie zložia zákonom predpísaný sľub a začnú vykonávať činnosť spojenú s preskúmavaním kandidátnych listín a registráciou kandidátov. Časová náročnosť práce volebnej komisie závisí od počtu doručených kandidátnych listín; je však potrebné počítať s primeraným časovým priestorom (rádovo niekoľko hodín).

ZAPISOVATEĽ MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania miestnej volebnej komisie a plní funkciu jej odborného poradcu.

Starosta obce Roman Beličák v súlade s § 169 ods. 6 volebného zákona za zapisovateľa mestskej volebnej komisie vymenoval

Kontaktné údaje na zapisovateľa miestnej volebnej komisie:

Klaudia Zábojová

Obecný úrad Košice Zlatá Idka 159

Kancelária prízemie

emailová adresa zriadená pre účely volieb: ocu.zlataidka@zoznam.sk

tel.: 055/466 91 11 , mobil: 0907 973 976 (súkromné)

V Zlatej Idke 19.07.2022


1 2 ... 25