Oznámenie o rozsahu výkonu starostu

 19.07.2022

OBEC ZLATÁ IDKA

Zlatá Idka 159, 044 61

OZNÁMENIE

o rozsahu výkonu starostu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

29.októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Idke podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 43/2022 zo  dňa 19.07.2022  určilo

výkon funkcie  starostu obce Zlatá Idka  pre nové volebné obdobie  r. 2022 - 2026 

v rozsahu jedna, t. z. v plnom rozsahu.

V Zlatej Idke, dňa  19.07. 2022

                                                                                            ____________________________

                                                                                                        Roman Beličák

                                                                                                          starosta obce

Zverejnené dňa:19.7.2022


1 2 ... 18