Obec Zlatá Idka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluva o dielo náučný chodník

 30.09.2019

Zmluva o Dielo

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

(ďalej len „Zmluva“)

Čl. I.Zmluvné strany.

 1. Objednávateľ :                                Obec Zlatá Idka

      so sídlom :                                      Zlatá Idka, 044 61 Zlatá Idka         

      IČO :                                               00324957

       DIČ:                                                2021245182

      Bankové spojenie :                        VUB BANKA

      IBAN:                                             SK82 0200 0000 0000 1782 1542

      V zastúpení :                                   Roman Beličák, starosta

      tel/fax :                                            +4210554669119

       e-mail:                                            zlataidka@zlataidka.sk

       zodpovedný zást. objednávateľa:  Roman Beličák

      tel/fax :                                            0948607971

       ďalej len „objednávateľ“

a

 1. Zhotoviteľ:                        Stavebno-obchodná firma Žabecký

       zo sídlom :                        Stará Košická 7, 044 12 Nižný Klátov

       Adresa kancelárie:           Stará Košická 7, 044 12 Nižný Klátov

       mobil:                              0905 606 903

       e-mail:                              miro.zabecky@netkosice,sk

       IČO:                                 45 905 690

       IČ DPH:                           SK2023129724

       Bankové spojenie :          UniCredit Bank

       Číslo účtu:                        SK26 1111 0000 0011 0925 4009    

       V zastúpení spoločnosti: Miroslav Žabecký

       PLATCA DPH !

       ďalej len „poskytovateľ“

Čl. II.Úvodné ustanovenia.

Východiskovým podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je:

 • výzva na predloženie ponuky (ďalej len „výzva“),
 • projektová dokumentácia a výkaz výmer priložené k výzve,
 • ponuka zhotoviteľa, ktorú vybral objednávateľ ako úspešnú vo verejnom obstarávaní postupom zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Čl. III.Predmet zmluvy.

 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe a v rozsahu predloženej ponuky pre objednávateľa zhotoví stavebné práce (ďalej aj ako  „Dielo“) „Realizácia športovo-rekreačno-náučnej trasy v obci Zlatá Idkaza podmienok dojednaných v tejto zmluve, podľa dokumentácie cit. v čl. II Zmluvy, v rozsahu podľa oceneného výkazu výmer uvedeného v príl. č. 01 k zmluve.
 2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne zrealizované Dielo v požadovanej kvalite a v požadovanom rozsahu  uvedenom v tejto zmluve dokončené v určenej lehote  prevezme od zhotoviteľa a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Objednávateľ  sa  zaväzuje poskytnúť  zhotoviteľovi  pre riadne plnenie zmluvy dojednané spolupôsobenie a súčinnosť.

Čl. IV.Cena Diela.

 1. Cena za zhotovenie Diela je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona     č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov a na základe ponuky predloženej zhotoviteľom ako uchádzačom vo verejnom obstarávaní.
 2. Cena Diela, určená na základe oceneného výkazu výmer, je cenou maximálnou a nie je možné ju počas platnosti zmluvy zvyšovať.
 3. Cena za zhotovenie Diela je  16 579,00 eur bez DPH, DPH pri sadzbe 20% je 3 315,80eur eur a celková cena za zhotovenie Diela vrátane DPH je 19 894,80eur (slovom devätnásťtisícosemstodeväťdesiatštyri eur a 80 centov).
 4. Navrhovaná zmluvná cena Diela musí obsahovať všetky náklady zhotoviteľa potrebné k zhotoveniu Diela v rozsahu , kvalite a určenej lehote v tejto zmluve a primeraný zisk. Zhotoviteľovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny Diela.

Čl. V.Platobné podmienky.

 1. Zhotoviteľ bude fakturovať dokončené Dielo najneskôr do 14 dní po riadnom odovzdaní Diela   o čom bude vyhotovený Protokol, ktorý bude obsahovať všetky skutočnosti deklarujúce odovzdanie a prevzatie Diela. Všetky realizované práce a dodávky musia byť písomne odsúhlasené zodpovedným zástupcom objednávateľa v súlade s touto zmluvou.
 2. Faktúry zhotoviteľa budú obsahovať tieto údaje:
 • označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa príslušnej prevádzky, sídlo, IČO, IČ DPH,
 • dátum uzavretia zmluvy a jej číslo,
 • číslo faktúry,
 • dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia,
 • deň odoslania a deň splatnosti faktúry (podľa zmluvy),
 • označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý sa má platiť,
 • fakturovanú sumu s uvedením DPH,
 • označenie Diela (i fakturovanej časti Diela podľa zmluvy);
 • pečiatku a podpis osoby oprávnenej fakturovať v mene zhotoviteľa,
 • v prílohe k faktúre písomné schválenie vecnej stránky faktúry v zmysle tejto zmluvy.
 1. Ak faktúra nebude obsahovať požadované údaje, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť na doplnenie zhotoviteľovi, čím sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začína plynúť od doručenia novej faktúry.
 2. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia.
 3. Zhotoviteľ doručí faktúru objednávateľovi až po jej riadnom písomnom schválení po vecnej stránke oprávnenou osobou objednávateľa. Oprávnená osoba objednávateľa je povinná schváliť resp. spripomienkovať súpis prác do 3 pracovných dní po doručení súpisu. Faktúry budú objednávateľovi doručované osobne proti podpisu alebo poštou.

Čl. VI.Lehoty a miesto zhotovenia.

 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo bez vád a nedorobkov  takto:
 1. termín odovzdanie a prevzatie staveniska: do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
 2. termín začatia stavebných prác: do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska,
 3. celé dielo do 60 dní  (slovom  šesťdesiat)[1] dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
 1. Dodržiavanie termínov podľa čl. VI bodu 1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
 2. Miesto plnenia je:
 • Oddychová zóna 1: - parcelné číslo: 974, kat. územie: Zlatá Idka, Košice okolie,
 • Oddychová zóna 2: - parcelné číslo: 851, kat. územie: Zlatá Idka, Košice okolie,
 • Oddychová zóna 3: - parcelné číslo: 1180, kat. územie: Zlatá Idka, Košice okolie.
 1. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť.
 2. O prevzatí dokončeného Diela musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania Diela.
 3. Ak zhotoviteľ ukončí v súlade s touto zmluvou Dielo alebo jeho časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto Dielo alebo jeho časť prevziať pred dohodnutým termínom plnenia v zmysle tejto zmluvy a zaplatiť dohodnutú cenu.

Čl. VII.Povinnosti objednávateľa.

 1. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi prístup na miesta zhotovenia Diela, aby plnenie predmetu zmluvy mohlo byť uchádzačom nerušene zrealizované až do momentu odovzdania Diela podľa čl. VI ods. 1 tejto zmluvy.
 2. Objednávateľ vykonáva kontrolu dodržania podmienok tejto zmluvy v spolupráci s oprávnenou osobou zhotoviteľa vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou, realizáciou a užívaním Diela podľa tejto zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ani zhotoviteľovu zodpovednosť za jej plnenie v rozsahu jeho dodávky.

Čl. VIII.Povinnosti zhotoviteľa

 1. V rámci vykonávania svojho Diela podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje:
 1. vykonať zameranie a technickú prípravu realizácie Diela štandardným spôsobom (aj podľa požiadaviek a podkladov objednávateľa alebo jeho zástupcu),
 2. zabezpečiť dodávku materiálu potrebného na realizáciu Diela a jeho dopravu na miesto zhotovenia Diela,
 3. naložiť, odviesť a uložiť na príslušnú organizovanú skládku odpadu, stavebný odpadový, obalový a iný materiál, vzniknutý pri plnení Diela podľa tejto zmluvy v zmysle Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, objednávateľ zabezpečí tieto činnosti u tretích osôb na náklady zhotoviteľa,
 4. zabezpečiť, aby všetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia použité na vyhotovenie Diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných v mieste plnenia (predpísané odborné prehliadky a skúšky VTZ, atď.),
 5. zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci predmet Diela mali všetky príslušnými technickými predpismi a legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom,
 6. zabezpečiť vykonanie prehliadky všetkých vykonaných prác pred ich zakrytím oprávnenou osobou objednávateľa (viď bod 9 tohto článku),
 7. zodpovedať za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela až do odovzdania celého Diela podľa tejto zmluvy objednávateľovi. Dňom odovzdania celého Diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom Diele na objednávateľa. Vlastnícke právo k materiálom, zariadeniam, výsledkom prác a výkonov a iným veciam, ktoré budú zahrnuté do Diela alebo sa majú stať súčasťou alebo príslušenstvom Diela, nadobúda objednávateľ ich zabudovaním do Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníkom zhotovovaného Diela je  objednávateľ.
 8. vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov a bezpečnú prevádzku svojich technických zariadení v mieste plnenia pri prácach na stavbe v priebehu vykonávania Diela v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky,
 9. dodržať všetky záväzné i doporučené (nezáväzné) harmonizované i neharmonizované STN  súvisiace s predmetom tejto zmluvy,
 10. na všetky zabudované komponenty dodať pred ich zabudovaním do stavby potrebné certifikáty a atesty v zmysle legislatívou stanovených požiadaviek na stavebné výrobky.
 1. Za riadne vykonanie celého Diela zhotoviteľom sa pre účely tejto zmluvy považuje kvalitné, riadne, včasné a úplné dokončenie všetkých prác tvoriacich predmet Diela, vrátane  písomného odovzdania celého Diela zhotoviteľom a prevzatie celého Diela v mieste vykonania Diela objednávateľom, vrátane odovzdania a prevzatia dokladov podľa čl. VIII bodu 1. písm. j) tejto zmluvy a všetkých ďalších potrebných dokladov a písomností preukazujúcich riadne ukončenie Diela. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi včas  všetky doklady, ktorými preukazuje funkčnosť Diela a jeho komponentov.
 2. Riadne, kvalitne a úplne dokončené celé Dielo je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi písomnou zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Diela (jeho časti) v horeuvedených termínoch podľa čl. VI bodu 1. a objednávateľ je takto ponúknuté Dielo (jeho časť) povinný prevziať. Zhotoviteľ je povinný ponúknuť objednávateľovi Dielo (jeho časť) na prevzatie včas, aby preberacie konanie bolo riadne ukončené, pri splnení všetkých podmienok uvedených podľa tejto zmluvy.
 3.  Pri vykonávaní Diela je zhotoviteľ viazaný pokynmi objednávateľa. Pokiaľ takéto pokyny, dané v čase od podpisu tejto zmluvy do vykonania Diela znamenajú naviac práce alebo zvýšené náklady oproti rozsahu Diela podľa tejto zmluvy, alebo znamenajú prekážku včasného a riadneho vykonania Diela resp. jeho časti, je zhotoviteľ oprávnený do troch pracovných dní písomne požiadať objednávateľa  (osobitným listom) o zmenu termínu vykonania Diela a ceny za Dielo (pokiaľ sa obaja účastníci nedohodnú inak); to  však neplatí, ak takéto pokyny (znamenajúce naviac práce) boli vyvolané vadami prác zhotoviteľa.
 4. Zhotoviteľ je povinný do 5 dní vypratať a uvoľniť miesto plnenia, ak dôjde k zániku jeho záväzku vykonať Dielo podľa tejto zmluvy.
 5. Dielo (alebo jeho časti) je zhotoviteľ povinný odovzdať a objednávateľ je povinný Dielo alebo jeho ucelenú časť prevziať aj v prípade, že bude vykazovať drobné vady a nedorobky, ktoré ale nebránia plynulému a bezpečnému užívaniu Diela. Tieto zjavné drobné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí Diela (časti Diela) s termínom ich odstránenia najneskôr do 5 dní od prevzatia Diela alebo jeho časti pokiaľ si zmluvné strany v odôvodnených prípadoch nedohodnú iné lehoty.
 6. Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu výstavby poškodiť žiadne časti objektov, porastov a drevín alebo okolia v mieste zhotovenia Diela, v prípade poškodenia je povinný uviesť poškodené časti bezodkladne a na svoje náklady do pôvodného stavu pred poškodením.
 7. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou, podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť zhotoviteľa za činnosti pri výkone Diela podľa tejto zmluvy.
 8. Zhotoviteľ je povinný aspoň 24 hodín vopred vyzvať oprávneného zástupcu objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté. Ak sa stavebný dozor alebo zástupca objednávateľa nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak stavebný dozor alebo zástupca objednávateľa bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa; ak sa však pri dodatočnej kontrole zistí, že zakryté práce neboli zhotoviteľom riadne vykonané, uhradí náklady odkrytia zhotoviteľ.
 9. Pri odovzdaní a prevzatí Diela, resp. ucelených častí odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi za účasti oprávnenej osoby objednávateľa:
 1. 1x kópiu originálu strán SD,
 2. doklady podľa čl. VIII bod 1 písm. j).
 1. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí Diela (jeho časti) okrem základných údajov musí obsahovať:
 • zhodnotenie kvality Diela ktorá je určená STN, zmluvou, Opisom a špecifikáciou predmetu zákazky a Výkazom výmer,
 • súpis zistených vád a nedorobkov a dohodu o termínoch ich odstránenia,
 • prehlásenie zhotoviteľa, že Dielo (časť) odovzdáva k určitému dátumu, alebo dôvody neodovzdania Diela (jeho časti) a/alebo potrebných dokladov a podkladov.
 • prehlásenie objednávateľa, že Dielo alebo jeho ucelenú časť preberá k určitému dátumu. V zápornom prípade dôvody neprevzatia,
 • súpis odovzdávaných dokladov,
 • určenie začatia a trvania záručnej lehoty; pokiaľ k takémuto určeniu nepríde, platia všeobecné podmienky začatia a trvania záručnej lehoty, ktoré sú dojednané v tejto zmluve.

Čl. IX.Záručná doba.

 1. Záručná doba na Dielo podľa tejto zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu.
 2. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.

Čl. X.Zodpovednosť za vady

 1. Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovených prílohami tejto zmluvy, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi i technologickým predpisom zhotoviteľa a všeobecnými technologickými predpismi, alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela alebo časti Diela.
 2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne podľa projektovej dokumentácie, v súlade so zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti uvedené v projektovej dokumentácii. Taktiež zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet Diela má v čase jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.
 3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov poskytnutých objednávateľom pri tvorbe objednávky Diela.
 4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu tejto zmluvy alebo poškodením predmetu zmluvy objednávateľom.
 5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
 6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne do rúk zástupcu zhotoviteľa.
 7. V prípade, ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky, zaniká jeho právo zo zodpovednosti za vady a nedorobky a ostatné vady do skončenia záručnej lehoty.

Čl. XI.Zmluvné pokuty a iné následky porušenia povinností vyplývajúce z tejto  zmluvy

 1. Ak zhotoviteľ odovzdá Dielo alebo jeho časť po termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny Diela alebo príslušnej ceny  časti Diela s ktorou je v omeškaní a to   za každý deň omeškania až do splnenia zmluvnej povinnosti.
 2. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase do 5 dní od ich reklamovania objednávateľom, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v sume 100 EUR za každý deň omeškania.
 3. Ak sa zhotoviteľ z dôvodov na jeho strane ocitne vo viac ako 5 dňovom omeškaní so začatím alebo vykonaním Diela alebo so splnením niektorej z lehôt určených ako hlavné termíny v harmonograme podľa tejto zmluvy, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
 4. Pri nedodržaní termínu realizácie Diela zhotoviteľom (čl. V bod 1 zmluvy) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny Diela alebo z celkovej ceny omeškanej časti Diela, za každý́ aj začatý́ deň omeškania a to až do protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy. Týmto nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu vzniknutej škody.
 5. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie Diela je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 6. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosti upravené v článku VIII bod 1 tejto zmluvy, má objednávateľ voči nemu právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,00 eur za každé porušenie povinnosti. Týmto nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu vzniknutej škody.
 7. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť riadne splniť povinnosť zabezpečenú pokutou.

Čl. XII.Zmena zmluvy

 1. Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť výlučne Objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku k tejto Zmluve. K zmene oproti projektovej dokumentácii a rozpočtu príde výlučne v prípade, ak po uzatvorení Zmluvy nastane taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní Zmluvy.
 2. Zmluvu je možné počas jej trvania meniť iba písomným dodatkom ku zmluve.
 3. K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku počas jej trvania bez nového verejného obstarávania môže dôjsť na základe písomného dodatku odsúhlaseného zmluvnými stranami:
 1. zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.,
 2. alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.
 1. Zákonné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. ako:
 1. dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo deminimis vo vzťahu k naviac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam)
 2. dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. doplňujúce stavebné práce)
 3. dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvídateľné okolnosti)
 4. dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodávateľa na základe právneho nástupníctva)
 5. dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. iná nepodstatná zmena).
 1. Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú:
 1. zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku XII. bod 1 tejto zmluvy;
 2. zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce alebo dodávky;
 3. zmena termínu vykonania Diela, ak:
 • sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy, alebo
 • dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo
 • dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária) alebo iné prevádzkové okolnosti.
 • Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť predĺženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomných zdôvodnením.
 1. Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení naviac prác a doplňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
 1. pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,
 2. pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny.

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

 1. Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách oprávnených jednať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je potrebné uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane.
 2. Každá zmena rozpočtu bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa a Objednávateľa, prípadne inými účastníkmi zhotovovania Diela, napr. hlavný projektant stavby, autorizovaný geodet. V prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou rozpočtu, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
 1. rekapituláciu Ceny, ktorá bude obsahovať celkovú cenu Diela podľa tejto Zmluvy, Cenu podľa uzatvorených dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,
 2. ocenený výkaz výmer naviac prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
 3. odpočet ceny menej prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
 4. sprievodnú správu zdôvodňujúcu potrebu zmeny Ceny,
 5. kópiu zápisov zo stavebného, resp. montážneho denníka,
 6. ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky a podobne).
 1. Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom podľa jednotlivých častí Diela Objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom ten tieto môže odsúhlasiť, prípade ich vráti neodsúhlasené s odôvodnením do 10 dní odo dňa ich doručenia.
 2. Pokiaľ bude zmena rozpočtu vyvolaná zmenou množstiev, ktoré však neprekročia Cenu Diela, nebude to dôvod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto prípade je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať tieto zmenené množstvá po odsúhlasení Objednávateľom v stavebnom denníku.
 3. Pokiaľ k zmene rozpočtu dôjde  z iných dôvodov  (napr. výskytom  prác pôvodne nezahrnutých v rozpočte, ale súvisiacich s plnením Zmluvy), Zhotoviteľ pripraví návrh dodatku k Zmluve, ktorý posúdi Objednávateľ.
 4. Zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k Zmluve, týkajúci sa zmeny Ceny alebo jej časti, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu nových položiek v súpise vykonaných práce.
 5. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté v rozpočte bez podpísaného dodatku k Zmluve, prípadne písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade realizácie prác bez podpísaného dodatku k Zmluve alebo písomného súhlasu Objednávateľa nemá Zhotoviteľ nárok platbu za takéto činnosti a ani právo ich fakturovať.
 6. Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny Diela ktoré by mohlo nastať z dôvodu vzniku vlastných (Zhotoviteľových) chýb alebo chýb jeho Subdodávateľov, jeho nedostatočnej koordinácie pri realizácii Diela, pri kontrole realizácie Diela alebo v dôsledku vlastného omylu pri ocenení predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizácií Diela.

Čl. XIII.Ukončenie  zmluvy

 1. Zmluva sa končí jej riadnym splnením v zmysle zmluvných podmienok inak túto zmluvu možno ukončiť :
 1. písomnou  dohodou   zmluvných  strán o ukončení zmluvy,  a to  dňom  uvedeným  v Dohode o ukončení zmluvy. Nevyhnutnou náležitosťou Dohody  o ukončení Zmluvy bude  úprava práv a povinností zmluvných strán a nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s plnením  tejto Zmluvy – finančné vyrovnanie,
 2. písomným  oznámením o odstúpení  od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán,
 3. písomnou výpoveďou.

 1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy (ďalej len „odstúpenie objednávateľa“) v prípade, ak:
 1. proti zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
 2. zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
 3. zhotoviteľ  koná v rozpore s touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a na písomnú výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej  primeranej lehote neodstráni.
 1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať zmluvu aj bez  uvedenia dôvodu.
 2. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu Oznámenia o odstúpení a  musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane.
 3. Zmluvná strana, ktorá odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla, okrem prípadov vyššej moci.

Čl. XIV.Záverečné ustanovenia.

 1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
 2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
 3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
 4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden.
 5. Výpovedná lehota, ak dôjde k výpovedi zmluvy bez uvedenia dôvodu, je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej strane.
 6. Pre iné formy a dôvody ukončenia zmluvy pred uplynutím lehoty platnosti platia ustanovenia obchodného zákonníka.
 7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 01 – Ocenený výkaz výmer.

 1. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledujúcich odkladacích podmienok, ktoré spočívajú v tom,
  1. že dôjde k schváleniu platného zabezpečenia pohľadávky poskytovateľa regionálneho príspevku,
  2. že dôjde k zverejneniu zmluvy podľa osobitného predpisu na webovom sídle verejného obstarávateľa.

Pre nadobudnutie účinnosti  Zmluvy je potrebné, aby boli splnené všetky uvedené odkladacie podmienky, ktoré sa viažu na nadobudnutie účinnosti tejto  Zmluvy a to podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a podľa platných predpisov.

V Zlatej Idke, dňa 30.9.2019                                                 V Nižnom Klátove , dňa 30.09.2019

                           

Za objednávateľa:                                                             Za zhotoviteľa:

..........................................................                                    ..........................................................

         Roman Beličák, starosta                                                            Miroslav Žabecký

starosta  obce                                                                                  konateľ spoločnost

Príloha rozpočethttps://www.obeczlataidka.sk//files/2019-09-30-144635-rozpocet_naucny_chod.pdf

[1] Uchádzač doplní svoj návrh na lehotu, ktorá ale nesmie byť dlhšia ako 60 dní


1 2 3 4