Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 14:15
Utorok nestránkový deň
Streda 12:15 - 17:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 14:15

Aktuality | Výberové konanie na obsadenie funkcie:

V Y H L A S U J E 

Výberové konanie  na obsadenie funkcie  :

„Hlavný kontrolór obce „

Obec Zlatá Idka v súlade s §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov ,vyhlasuje výberové konanie na HK obce.

  Požiadavky na kandidátov :

a/ ukončené stredoškolské vzdelanie

b/ bezúhonnosť

c/ spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

d/ prax v samospráve   vítaná ,  prax v odbore“ KONTROLÓR OBCE „minimálne 2 roky

Doklady k prihláške  :

1./ úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom  dosiahnutom vzdelaní

2./výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

3./čestné vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

4./profesijný životopis  s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície

5./súhlas so spracovaním osobných údajov  na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve

Všeobecné podmienky:

a./hlavný kontrolór obce je volený obecným zastupiteľstvom na obdobie 6 rokov . Je zamestnancom obce  a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu

b./funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, člena orgánu právnickej osoby , ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec , iného zamestnanca obce  či funkciou  podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry

c./hlavný kontrolór obce nesmie vykonávať inú zárobkovú činnosť, byť členom riadiacich, kontrolných  alebo dozorných právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

Vykonáva kontrolu úloh obce  vyplývajúcich  z pôsobnosti a kompetencií obce .

Vykonáva kontrolu :

-         nakladania s majetkom obce  a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený.

-         príjmov, výdajov  a finančných operácií obce

-         vybavovanie sťažnosti a petícií

     -    dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov vrátane nariadení obce , plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

-         dodržiavanie interných predpisov obce  a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi

-         dodržiavania všeobecne záväzných  nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

Vypracováva odborné stanoviská k :

-         návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom

-         možnosti poskytovania  úveru, pôžičiek a dotácií

-         výsledkom kontroly  a spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov  ich predkladá obecnému zastupiteľstvu

-         zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva  s poradným hlasom

Vykonáva tiež iné činnosti podľa zákona o obecnom zriadení.

Prihlášku do výberového konania  je potrebné  doručiť osobne  alebo zaslať  poštou s požadovanými náležitosťami a prílohami  najneskôr do : 20.1,2019 14,00 hodiny na adresu :

Obec Zlatá Idka

044 61 Zlatá Idka 159

S označením : „ VOĽBA  HLAVNÉHO  KONTROLÓRA , NEOTVÁRAŤ !

Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované!  Prihlášky musia byť riadne  zapísané v došlej pošte obce.

 Voľba  hlavného kontrolóra obce sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva .

O výsledku výberového konania budú uchádzači oboznámení písomne do 5 pracovných dní od vykonania výberového konania .

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí  nesplnia požadované podmienky.

     Zlatá Idka 5.12.2018

                                                                                             Roman Beličák

                                         

Dokumenty na stiahnutie

Stanovisko MŽP SR SKIPARK Kojšovská hoľa
Nahliadnuť a výpisy z materiálu je možne na OcÚ
(0 b)
(519.81 kb)
(3067.25 kb)
Schválenie počtu poslancov
Uznesenie z mimoriadneho OZ
(230.38 kb)
Zverejnenie počtu obyvateľov
voľby do orgánov samosprávy
(266.36 kb)
Zdravotné pohotovosti Košice-okolie
Poliklinika Terasa ,Toriská 1
(1026.59 kb)
(1396.95 kb)

Zoznam aktualít